فیوز مینیاتوری

فیوزهای مینیاتوری پارس فانال از 1 آمپر الی 63 آمپر بصورت تک پل، دوپل، سه پل و چهارپل قابل ارائه به مشتریان عزیز می باشد.

مشخصات کامل مربوط به فیوز مینیاتوری مدل PFN با قدرت قطع 6KA را مشاهده فرمایید.

مشخصات کامل مربوط به فیوز مینیاتوری مدل PFN با قدرت قطع 10KA را مشاهده فرمایید.

مشخصات کامل مربوط به فیوز مینیاتوری مدل PFN-DC را مشاهده فرمایید.

مشخصات کامل مربوط به تجهیزات جانبی فیوز مینیاتوری را مشاهده فرمایید.

فیوز مینیاتوری

فیوزهای مینیاتوری پارس فانال از 1 آمپر الی 63 آمپر بصورت تک پل، دوپل، سه پل و چهارپل قابل ارائه به مشتریان عزیز می باشد.

مشخصات کامل مربوط به فیوز مینیاتوری مدل PFN با قدرت قطع 6KA را مشاهده فرمایید.

مشخصات کامل مربوط به فیوز مینیاتوری مدل PFN با قدرت قطع 10KA را مشاهده فرمایید.

مشخصات کامل مربوط به فیوز مینیاتوری مدل PFN-DC را مشاهده فرمایید.

مشخصات کامل مربوط به تجهیزات جانبی فیوز مینیاتوری را مشاهده فرمایید.