کلید اتوماتیک

کلیدهای اتوماتیک کامپکت پارس فانال از 16 آمپر الی 3200 آمپر بصورت فیکس، قابل تنظیم و هوایی موتوردار قابل ارائه به مشتریان عزیز می باشد.

مشخصات کامل مربوط به کلید اتوماتیک مدل PF3 قابل تنظیم از 16 الی 1600 آمپر را مشاهده فرمایید. 

مشخصات کامل مربوط به کلید اتوماتیک مدل PF3N قابل تنظیم از 16 الی 630 آمپر را مشاهده فرمایید. (صفحه 1)

مشخصات کامل مربوط به کلید اتوماتیک مدل PF3N قابل تنظیم از 16 الی 630 آمپر را مشاهده فرمایید. (صفحه 2)

مشخصات کامل مربوط به کلید اتوماتیک مدل PF3N فیکس از 16 الی 1250 آمپر را مشاهده فرمایید. (صفحه 1)

مشخصات کامل مربوط به کلید اتوماتیک مدل PF3N فیکس از 16 الی 1250 آمپر را مشاهده فرمایید. (صفحه 2)

مشخصات کامل مربوط به کلید اتوماتیک مدل PF3N قابل تنظیم  630 آمپر INT را مشاهده فرمایید.

مشخصات مربوط به تجهیزات کمکی و موتور کلید اتوماتیک مدل PF3 قابل تنظیم را مشاهده فرمایید.

 

کلید اتوماتیک

کلیدهای اتوماتیک کامپکت پارس فانال از 16 آمپر الی 3200 آمپر بصورت فیکس، قابل تنظیم و هوایی موتوردار قابل ارائه به مشتریان عزیز می باشد.

مشخصات کامل مربوط به کلید اتوماتیک مدل PF3 قابل تنظیم از 16 الی 1600 آمپر را مشاهده فرمایید. 

مشخصات کامل مربوط به کلید اتوماتیک مدل PF3N قابل تنظیم از 16 الی 630 آمپر را مشاهده فرمایید. (صفحه 1)

مشخصات کامل مربوط به کلید اتوماتیک مدل PF3N قابل تنظیم از 16 الی 630 آمپر را مشاهده فرمایید. (صفحه 2)

مشخصات کامل مربوط به کلید اتوماتیک مدل PF3N فیکس از 16 الی 1250 آمپر را مشاهده فرمایید. (صفحه 1)

مشخصات کامل مربوط به کلید اتوماتیک مدل PF3N فیکس از 16 الی 1250 آمپر را مشاهده فرمایید. (صفحه 2)

مشخصات کامل مربوط به کلید اتوماتیک مدل PF3N قابل تنظیم  630 آمپر INT را مشاهده فرمایید.

مشخصات مربوط به تجهیزات کمکی و موتور کلید اتوماتیک مدل PF3 قابل تنظیم را مشاهده فرمایید.