کنتاکتور PFC و رله PFR

کنتاکتور مدل PFC پارس فانال از 9 آمپر الی 630 آمپر و رله های اضافه بار مدل PFR پارس فانال از 0.63 آمپر الی 150 آمپر در رنج های مختلف قابل ارائه به مشتریان عزیز می باشد.

مشخصات کامل مربوط به کنتاکتور 9 الی 22 آمپر مدل PFC و رله 0.63 آمپر الی 22 آمپر را مشاهده فرمایید. (صفحه 1)

مشخصات کامل مربوط به کنتاکتور 32 الی 85 آمپر مدل PFC و رله 18 آمپر الی 85 آمپر را مشاهده فرمایید. (صفحه 2)

مشخصات کامل مربوط به کنتاکتور 100 الی 150 آمپر مدل PFC و رله 54 آمپر الی 150 آمپر را مشاهده فرمایید. (صفحه 3)

مشخصات کامل مربوط به کنتاکتور 180 الی 400 آمپر مدل PFC را مشاهده فرمایید. (صفحه 4)

مشخصات کامل مربوط به کنتاکتور 500 الی 630 آمپر مدل PFC را مشاهده فرمایید. (صفحه 5)

مشخصات کامل مربوط به مینی کنتاکتور مدل PFCM را مشاهده فرمایید.

کنتاکتور PFC و رله PFR

کنتاکتور مدل PFC پارس فانال از 9 آمپر الی 630 آمپر و رله های اضافه بار مدل PFR پارس فانال از 0.63 آمپر الی 150 آمپر در رنج های مختلف قابل ارائه به مشتریان عزیز می باشد.

مشخصات کامل مربوط به کنتاکتور 9 الی 22 آمپر مدل PFC و رله 0.63 آمپر الی 22 آمپر را مشاهده فرمایید. (صفحه 1)

مشخصات کامل مربوط به کنتاکتور 32 الی 85 آمپر مدل PFC و رله 18 آمپر الی 85 آمپر را مشاهده فرمایید. (صفحه 2)

مشخصات کامل مربوط به کنتاکتور 100 الی 150 آمپر مدل PFC و رله 54 آمپر الی 150 آمپر را مشاهده فرمایید. (صفحه 3)

مشخصات کامل مربوط به کنتاکتور 180 الی 400 آمپر مدل PFC را مشاهده فرمایید. (صفحه 4)

مشخصات کامل مربوط به کنتاکتور 500 الی 630 آمپر مدل PFC را مشاهده فرمایید. (صفحه 5)

مشخصات کامل مربوط به مینی کنتاکتور مدل PFCM را مشاهده فرمایید.