ترانس جریان

ترانس جریان پارس فانال از 30/5 الی 1200/5 در 2 کلاس 1 و 0.5 قابل ارائه به مشتریان عزیز می باشد.

مشخصات کامل مربوط به ترانس جریان مدل PFCT را مشاهده فرمایید.

ترانس جریان

ترانس جریان پارس فانال از 30/5 الی 1200/5 در 2 کلاس 1 و 0.5 قابل ارائه به مشتریان عزیز می باشد.

مشخصات کامل مربوط به ترانس جریان مدل PFCT را مشاهده فرمایید.