کلید محافظ جان

کلید محافظ جان پارس فانال در بصورت ساده و ترکیبی با حساسیت 30MA و 300MA قابل ارائه به مشتریان عزیز می باشد.

مشخصات کامل مربوط به کلید محافظ جان ساده و الکترونیک مدل PFR و PFR-E را مشاهده فرمایید.

مشخصات کامل مربوط به کلید محافظ جان ترکیبی الکترونیکی و الکترومغناطیسی مدل PFL6 و PFL5 را مشاهده فرمایید.

مشخصات کامل مربوط به کلید مولتی محافظ جان مدل PFL را مشاهده فرمایید.

کلید محافظ جان

کلید محافظ جان پارس فانال در بصورت ساده و ترکیبی با حساسیت 30MA و 300MA قابل ارائه به مشتریان عزیز می باشد.

مشخصات کامل مربوط به کلید محافظ جان ساده و الکترونیک مدل PFR و PFR-E را مشاهده فرمایید.

مشخصات کامل مربوط به کلید محافظ جان ترکیبی الکترونیکی و الکترومغناطیسی مدل PFL6 و PFL5 را مشاهده فرمایید.

مشخصات کامل مربوط به کلید مولتی محافظ جان مدل PFL را مشاهده فرمایید.