کنتاکتور DSL و رله K

این مدل کنتاکتور مدل DSL پارس فانال از 9 آمپر الی 403 آمپر و رله های اضافه بار مدل K پارس فانال از 0.2 آمپر الی 200 آمپر قابل ارائه به مشتریان عزیز می باشد.

مشخصات کامل مربوط به کنتاکتور 9 الی 63 آمپر مدل DSL را مشاهده فرمایید.

مشخصات کامل مربوط به کنتاکتور 83 الی 403 آمپر مدل DSL را مشاهده فرمایید. (صفحه 1)

مشخصات کامل مربوط به کنتاکتور 83 الی 403 آمپر مدل DSL را مشاهده فرمایید. (صفحه 2)

مشخصات کامل مربوط به رله های اضافه بار مدل K را مشاهده فرمایید.

کنتاکتور DSL و رله K

این مدل کنتاکتور مدل DSL پارس فانال از 9 آمپر الی 403 آمپر و رله های اضافه بار مدل K پارس فانال از 0.2 آمپر الی 200 آمپر قابل ارائه به مشتریان عزیز می باشد.

مشخصات کامل مربوط به کنتاکتور 9 الی 63 آمپر مدل DSL را مشاهده فرمایید.

مشخصات کامل مربوط به کنتاکتور 83 الی 403 آمپر مدل DSL را مشاهده فرمایید. (صفحه 1)

مشخصات کامل مربوط به کنتاکتور 83 الی 403 آمپر مدل DSL را مشاهده فرمایید. (صفحه 2)

مشخصات کامل مربوط به رله های اضافه بار مدل K را مشاهده فرمایید.