کلید بارانی

کلیدهای بارانی پارس فانال بصورت 2، 4 پل در آمپرهای 20 و 35 قابل ارائه به مشتریان عزیز می باشد.

مشخصات کامل مربوط به کلیدهای بارانی مدل PFWI را مشاهده فرمایید.

کلید بارانی

کلیدهای بارانی پارس فانال بصورت 2، 4 پل در آمپرهای 20 و 35 قابل ارائه به مشتریان عزیز می باشد.

مشخصات کامل مربوط به کلیدهای بارانی مدل PFWI را مشاهده فرمایید.