افتخارات

واحد نمونه کیفی در سال 1394
واحد نمونه استانی در استان کرمانشاه در سال 1394
واحد نمونه در سال 1397
واحد نمونه در سال 1398
واحد نمونه در سال 1399
لوح تقدیر اهتمام به امر استانداردسازی در سال 1400
واحد صنعتی نمونه در سال 1400
واحد نمونه استان کرمانشاه در سال 1400
کارفرمای حامی کارگر در سال 1401
واحد صنعتی نمونه در استان کرمانشاه
واحد نمونه صنایع برق و الکترونیک